Ваша библиотек@ Правила пользования библиотекой Регистрация


 

Accesul la bibliotecă se realizează în baza carnetului de cititor, gratuit, unic şi netransmisibil, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale. Carnetul îl obțineți prezentând buletinul de identitate și încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care vă asumați răspunderile morale, materiale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. Acordul nu este valabil în lipsa semnăturii utilizatorului. Carnetele de cititor se eliberează pentru persoanele care au viza de reşedință (domiciliu) în municipiul Chişinău ele sunt de culoare roşie şi permit împrumutul la domiciliu şi frecventarea sălilor de lectură:

  - persoanele cu viza de reşedință (domiciliu) în alte localități devin posesori ai carnetului de culoare mov și pot frecventa doar sălile de lectură și participa la programele culturale.                                                                     

Devenind utilizator al bibliotecii sunteți obligat să anunțați modificările de adresă sau de identitate. Biblioteca garantează confidențialitatea informației.

Persoanele minore obțin carnetul în baza buletinului de identitate al unuia din părinţi sau al unei persoane adulte (bunici, învăţători ș.a.).

Înregistrarea utilizatorilor în sala de lectură se admite în baza oricărui alt act de identitate.

În caz de pierdere, deteriorare sau furt (sustragere) a carnetului, răspunderea revine titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după eliberarea unui alt carnet, pentru care va achita contravaloarea acestuia în baza bonului de plată, eliberat de bibliotecar, la banca Moldova-Agroindbank, pentru toate categoriile de utilizatori – 25 lei (excepție – persoanele cu dizabilități).

Pentru prima zi utilizatorii în cauză, vor primi acces provizoriu în bibliotecă. Perfectarea dupli catului carnetului de cititor, se va efectua doar în baza avizului de plată în numerar, eliberat de

Carnetul declarat pierdut, furat sau deteriorat se anulează.

Pentru prelunjirea termenului de utilizare, carnetul de cititor nu trebuie păstrat lîngă telefonul mobil, alte dispozitive electronice sau din metal care cauzează demagnetizarea lui.   

 

Acord cu biblioteca

 

СОГЛАШЕНИЕ №________________

1. СТОРОНЫ

Муниципальная Библиотека им. Б.П. Хашдеу и филиал________________________________ (в дальнейшем, Библиотека) г. Кишинэу и

Пользователь __________________________________, проживающий в г. Кишинэу, ул. ________________________________________

email__________________________________________тел. ________________, число, м-ц, год рождения___________________,

Удостоверение личности: серия А, №______________, выданное _______________г. Кишинэу, фискальный код ____________________, заключают настоящее Соглашение:

 

2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее соглашение регламентирует условия и правила пользования, предоставленными библиотекой бесплатными услугами, включающими, но не ограничивающимися следующим: выдача книг, CD, видео и аудиоматериалов (далее публикаций), доступ к компьютерам, базам данных, Интернету, информационным услугам и мероприятиях. В случае расширения бесплатных услуг, пользователи получают доступ к ним, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2.2 Библиотека, безвозмездно, выдает читательский билет, единый для всех филиалов, который предоставляет пользователю право доступа к услугам. 2.3 За и от имени несовершеннолетних пользователей Соглашение подписывается родителями, усыновителями или попечителями, в порядке, предусмотренном законом (ст. 21-22 Гражданского кодекса Республики Молдова).

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Пользователь имеет право: а) каждый раз брать от 1 до 5 книг/аудиовизуальных документов на 15 календарных дней; публикации в одном экземпляре могут выдаваться на короткий период (на ночь (17.00-9.00), выходные и праздничные дни, период экзаменационной сессии); б) продлевать период пользования еще на 15 дней; в) брать на дом электронные книги на специальном устройстве для чтения.

3.2. Обязанности пользователя: а) незамедлительно сообщить о потере или повреждении читательского билета; б) оповещать о всех изменениях, касающихся места жительства и удостоверения личности; в) проверять публикации перед их выдачей и сообщать библиотекарю об обнаруженных непорядках; г) возвращать публикации по истечении установленного срока, в том же состоянии, в котором он их получил; д) использовать публикации в соответствии с их назначением; е) не передавать их в третьи руки; ж) пользователь несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицом, которому он передал публикацию в пользование; з) соблюдать действующие законы об авторском праве – количество копий не должно превышать установленное законодательством; и) устранять, причиненный публикации ущерб; к) бережно использовать мебель и техническое оборудование, предоставленные библиотекой; л) не модифицировать программы, установленные на компьютерах библиотеки.

3.3. Права библиотеки: проверять целостность публикации; использование любого компьютера и принимать меры по защите компьютеров и сети: конфискация устройств, лишение права пользоваться услугами библиотеки.

3.4. Обязанности библиотеки: выдавать в бесплатное пользование публикации и технику в помещении библиотеки, согласно настоящему Соглашению; проверять публикации перед выдачей пользователю и, в случае выявления дефектов, вносить соответствующие отметки.

 

4. САНКЦИИ. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

4.1. За потерю читательского билета пользователь выплачивает стоимость дубликата читательского билета – 25 леев по квитанции, в банке.

4.2. Пользователь несет ответственность за утерянные публикации. За несвоевременное возвращение имущества на пользователя налагается пеня в размере 10 леев за каждую единицу имущества, за каждый календарный день. Пеня будет высчитана до дня возврата де факто библиотечного имущества. Кроме вышеизложенного, пользователь оплачивает все прямые и косвенные затраты, связанные с услугами Компании по возврату имущества, с которой библиотека заключает контракт, в установленные сроки: юридические услуги, связанные с подготовкой пакета документов и их предоставление в судебные инстанции, а также за представление интересов библиотеки в судебной инстанции.

4.3. В случае невозможности возврата имущества (утеря, порча, другая причина), пользователь оповещает библиотекаря для принятия решения (покупка соответствующего документа, и выплата всех штрафных санкций – от 15 до 25 условных единиц согласно ст. 73 Кодекса о правонарушениях № 218 от 24.10.2008 г.)

4.4. Пользователь лишается права пользования библиотекой до полного погашения всех существующих задолженностей, в том числе покрытия расходов компании по возврату имущества библиотеки.

4.5. Любые конфликты между сторонами, в случае неразрешения их мирным путем, будут рассмотрены в судебных органах Республики Молдова.

 

Я, __________________________________________________________подтверждаю, что ознакомился с Соглашением, и обязуюсь его соблюдать.

фамилия пользователя

 

Директор  
Муниципальная Библиотека им. Б.П. Хашдеу  Пользователь/Представитель
___________________________________   ___________________________
(подпись)    (подпись)